Navigácia

PRIJÍMAČKOVÍ ŽIACI

Nadpis

Osobné údaje, ktoré spracúvame, máme priamo od Vás, na základe Vašej prihlášky. Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené  prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie evidencie žiakov, zákonných zástupcov žiaka a ich údajov potrebných k prijímaciemu konaniu

Právo školy spracúvať osobné údaje o žiakovi, ako aj o jeho rodičoch v zákonom stanovenom rozsahu osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Informácie o spracúvaní, poskytovaní, prenose a dobe archivácie  osobných údajov žiakov a rodičov:


Účel spracovania OÚ                                      Príjemcovia OÚ                                               Doba archivácie OÚ

Evidencia žiakov,                                                   -------------                                                      10 rokov

zákonných zástupcov                                                                                                                   /prihláška a rozhodnutia/


Naplnenosť tried                                                        ŠVS                                                             -------------                                                                   


Vaše osobné údaje sú uložené aj v IS aSc Agenda na Gymnáziu, Grӧsslingová 18, Bratislava. Neprijatí žiaci, ich údaje, ako i údaje o zákonných zástupcoch budú vymazané po skončení odvolacieho konania.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
    Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
  • +421 2 529 630 97
    riaditelstvo@gamca.sk