Navigácia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné údaje

Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa                           Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO)      17337101

Obec a PSČ                                              811 09 Bratislava

Ulica a číslo                                             Grӧsslingová 18

Štát                                                           Slovenská republika

Právna forma                                           Rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) Mgr. Viera Babišová

Kontaktné údaje prevádzkovateľa             riaditeľstvo@gamca.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby        zodpovednaosoba@gamca.sk

                                                                                                                                                     

Od 25. mája 2018 je na Slovensku účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe ako GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so Zákonom, spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zákon, osobitné právne predpisy, zmluva a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť  sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto Zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Ak niekto spracúva údaje, ktoré sa Vás týkajú (získava, uchováva, poskytuje, zverejňuje alebo inak narába s Vašimi údajmi), máte postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

So základnými informáciami o Vašich právach sa môžete oboznámiť v záložkach na našej stránke, prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a  v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O  tom, na aké účely prevádzkovateľ používa Vaše osobné údaje, aký je právny základ spracúvania osobných údajov, kam sú prenášané Vaše osobné údaje, ako dlho sa archivujú sa dozviete v záložke INFORMAČNÁ POVINNOSŤPRIJÍMAČKOVÍ ŽIACI A RODIČIAŽIACI a RODIČIA/po prihlásení/, ZAMESTNANCI/po prihlásení/.

Osobné údaje, na ktoré nie je právny základ, môže prevádzkovateľ spracúvať, poskytovať alebo zverejňovať, iba  v tom prípade, ak mu poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Pozrite si záložku SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY.

 

Ak máte podozrenie, že prišlo k úniku Vašich osobných údajov, alebo máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sa spracúvavajú nezákonné, bez Vášho súhlasu, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov na Gymnáziu, Grӧsslingová 18, v Bratislave, možete sa obrátiť na  zodpovednú osobu, ktorá na gymnáziu vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov mailom: .zodpovednaosoba@gamca.sk

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
    Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
  • +421 2 529 630 97
    riaditelstvo@gamca.sk