Navigácia

GAMČA ŠkVP 4 - ročné všeobecné štúdium od 2015/16

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Anglický jazyk 4444 16
Nemecký jazyk 3333 12
Človek a príroda
Fyzika 221 5
Laboratórne cvičenia z fyziky 11 2
Chémia 212 5
Laboratórne cvičenia z chémie 1 1
Biológia 33 6
Laboratórne cvičenia z biológie 1 1
Človek a spoločnosť
Dejepis 222 6
Geografia 22 4
Občianska náuka 121 4
Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 5432 14
Informatika 22 4
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Ostatné
Voliteľné predmety 614 20


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
    Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
  • +421 2 529 630 97